Priebeh revitalizácie


 1. Úvodné rokovanie

  s revitalizačným tímom

 2. Popis

  aktuálnej situácie, miery zadĺženia, stavu obratu resp.obchodnej činnosti firmy

 3. Informácia

  o predbežnom odhade procesu, kompetenciách a povinnostiach zúčastnených

 4. Dohoda

  o podmienkach spolupráce a odmene revitalizačného tímu


Nasleduje ďalšia činnosť podľa osnovy:


 1. Analýza stavu
 2. Analýza možností
 3. Stanovenie cieľov
 4. Stanovenie nástrojov

  na dosiahnutie cieľov

 5. Operatívny manažment

  zavádzanie opatrení

 6. Spolupráca na vyjednávaní

  s obchodnými partnermi

 7. Spolupráca na vyhľadávaní

  a vyhodnocovaní obchodných príležitostí

 8. Priebežný reporting
 9. Vyhodnotenie

  zavŕšenie spolupráce