Riešenie situácií
„za chodu“

Niektoré spoločnosti nečakane prerástli vlastné možnosti alebo schopnosti vedenia. Pre výpomoc v takom období alebo pre zvládnutie sezónnych výkyvov poskytujeme služby operatívneho manažmentu. Externý poradca má na starosti zvládnutie kritickej situácie na konkrétnom úseku. Kmeňoví zamestnanci sa zatiaľ venujú svojej stabilnej činnosti.

Posudzovanie obchodných príležitostí

Desiatky obchodných príležitostí sú predmetom „kávičkových“ debát. Vybrať objektívne tú najlepšiu je ťažké. Najlepšia príležitosť nie je vždy len tá s najväčším predpokladaným ziskom. Pomôžeme partnerovi vybrať si dobre. Nie sme zaťažení vplyvom samotnej firmy, spoliehame sa na nadhľad. Chceme, aby náš partner rástol, vyberáme s ním tú správnu pôdu.

Plánovanie a riadenie procesov

Príprava hrá kľúčovú úlohu vo väčšine činností firmy. Plánovanie zdrojov, procesov a rozvrhnutie v čase uľahčuje život. Predvídanie a prevencia sú často zabúdané. Okrem plánovania a riedenia procesov sa podieľame aj na vypracovaní krízového plánu. Klient má potom istotu v každodennej činnosti a oporu v problémoch. Dobrý time management, projektové riadenie a stanovenie priorít - sú naše nástroje.

Kontroling

Manažéri strácajú prehľad o firme často preto, lebo sa zaoberajú nepodstatnými vecami. Zvolíme vhodné ukazovatele pre objektívne posúdenie situácie a vývoja. Od líniových pracovníkov po vrcholný manažment nastavíme kritériá – ich hodnoty ukážu priamym nadriadeným stav. Odchýlky od želaných hodnôt avizujú vznik nepriaznivých javov. Tie potom môže manažment odstrániť už v zárodku. Kontroling pomáha riadiť s ohľadom na ciele.

Analýzy a prognózy

Správna interpretácia čísel a javov je predpokladom správnych rozhodnutí. Na základe opakovaných javov je možné predvídať. Poučenie a predvídanie sa môžu stať výhodou voči konkurencii. Pomáhame analyzovať nestranne. Pripravenosť v oblasti produktov, zdrojov alebo v personálnej oblasti môže byť niekedy to jediné čo rozhodne o víťazstve.