Revitalizácia

Obdobie ťažkostí firmy je prirodzeným javom v trhovom prostredí. Úlohou vedenia spoločnosti je zabezpečiť, aby toto obdobie nebolo poslednou fázou životného cyklu firmy – vyhnúť sa konkurzu.

Firma má na výber niekoľko riešení. My ponúkame revitalizáciu s našou pomocou alebo reštrukturalizáciu v zmysle Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií. Tento proces umožňuje zachovať prevádzku dlžníka pri čiastočnom uspokojení pohľadávok veriteľov. Plnenie starých záväzkov je vo vyššej miere, ako by to bolo v prípade konkurzu - zániku spoločnosti. Priebeh Reštrukturalizácie je daný zákonom. Na požiadanie je záujemcovi odprezentovaný osobne.

Priebeh Revitalizácie je nasledovný:

 • 1. Úvodné rokovania s revitalizačným tímom
 • 2. Popis aktuálnej situácie, miery zadĺženia, stavu obratu resp.obchodnej činnosti firmy
 • 3. Informácia o predbežnom odhade procesu, kompetenciách a povinnostiach zúčastnených
 • 4. Dohoda o podmienkach spolupráce a odmene revitalizačného tímu

Nasleduje ďalšia činnosť podľa osnovy.

 • 1. Analýza stavu
 • 2. Analýza možností
 • 3. Stanovenie cieľov
 • 4. Stanovenie nástrojov na dosiahnutie cieľov
 • 5. Operatívny manažment – zavádzanie opatrení
 • 6. Spolupráca na vyjednávaní s obchodnými partnermi
 • 7. Spolupráca na vyhľadávaní a vyhodnocovaní obchodných príležitostí
 • 8. Priebežný reporting
 • 9. Vyhodnotenie – zavŕšenie spolupráce